آغازه اساس‌نامه
PDF چاپ پست الکترونیکی

باسمه تعالی

 

اساس‌نامه‌ی انجمن علمی فلسفه

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

 

 

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده 1 : نام انجمن :‌ انجمن علمی فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
انجمن علمی فلسفه  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار انجمنی است علمی ، تخصصی ، پژوهشی ، فرهنگی و غیر سیاسی که در این اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده می‌شود .
ماده 2 : محل انجمن : مرکز اصلی انجمن در شهرسبزوارواقع است .
ماده 3 : تابعیت : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی ، ولایت مطلقه فقیه ونظام جمهوری‌اسلامی ایران اعلام می‌دارند و هیچ یک از اعضاء حق فعالیت علیه نظام جمهوری‌ اسلامی ایران را ندارند . در غیر این صورت عضویت کان لم یکن خواهد بود .
ماده 4 : مدت فعالیت : مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود می باشد .
ماده 5 : اهداف انجمن به شرح زیر است:
بند 1 : تعمیم و تعمیق روابط علمی و پژوهشی بین اعضاء .
بند 2 :ایجاد ارتباط مستقل ومستمر بین دانشگاه و اعضاء انجمن به منظور رفع نیازهای علمی و تخصصی اعضاء .
بند 3 :به هنگام کردن دانش اعضاء و آشنایی بیشتر با مسائل موضوع انجمن .
بند 4 : شناخت وطرح مسائل و مشکلات موضوع انجمن و ایجاد زمینه های تحقیقاتی جدید در جهت حل مشکلات .
بند 5 : کمک به اعضاء در امور آموزشی و پژوهشی
بند 6 :ایجاد ارتباط با انجمن ها و موسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور در راستای تبادل اطلاعات علمی و شناساندن توانمندی علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بند 7 :.انتشار نشریات در زمینة . . . . و انجام فعالیت های مشابه برابر مقررات دانشگاه آزاد اسلامی و قوانین کشور .
بند 8 : تلاش در جهت اعتلای دانشگاه آزاد اسلامی در ایران و جهان .
ماده 6 :. وظایف و نوع فعالیت های انجمن :

انجمن صرفاُ در زمینه های پژوهش، آموزشی ، مشاورة علمی و اجرایی در حوزة فلسفه والهیات در گرایشهای مربوطه و حمایت علمی و پژوهشی از اعضاء فعالیت خواهد داشت .
اهم این فعالیت ها به شرح ذیل می باشند :
الف ) ایجاد زمینه های ارتباط بین انجمن ، دانشگاه و سایر مراکز علمی به منظور :
1 ـ تبادل نظر علمی ،آموزشی ،مشاوره أی در دانشگاه و سایر مراکز ذیربط:
2 ـ انتقال دستاوردهای علمی و عملی اعضاء به دانشگاه و سایر مراکز علمی و متقابلاً انتقال آخرین یافته های علمی به انجمن
ب ) مهیا ساختن محیطی مناسب برای اعضاء به منظور :
ج ) کمک به اشاعه فرهنگ استقلال ،آزادی ،توسعه علمی و نفی وابستگی از طریق:
1 ـ تشکیل کنفر انسها ، سمینارها و گردهمایی های علمی و تخصصی در زمینه مربوطه .
2 ـ شناسایی وتجزیه وتحلیل مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه های مربوط به مسائل علمی موضوع انجمن .
3 ـ ارائه طریق جهت حل مشکلات و انعکاس نتایج حاصل از بررسیها به مراجع ذیربط
ماده 7 : طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه و سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .
تبصره:‌ کسب موافقت از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی از طریق ریاست واحد مربوطه انجام خواهد گرفت .


فصل دوم: شرایط و نحوه عضویت و انواع آن


ماده 8 : شرایط عضویت: هر یک از دانشجویان ، فارق التحصیلان و استادان رشته ااهیات ومعارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوارکه واجد شرایط ذیل باشند با تصویب هیئت مدیره می توا نند به عضویت انجمن در آیند .
1 ـ اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی .
2 ـ پذیرفتن مفاد اساسنامه .
3 ـ عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بنا به دلایل قانونی .
4 ـ پرداخت حق عضویت
ماده 9 : انجمن دارای دو نوع عضو است : اصلی و افتخاری
الف ) اعضاء اصلی که دارای حق رأی بوده و حق عضویت را می‌پردازند .
ب ) اعضاء افتخاری از دانشمندان، پژوهشگران و استادان ایرانی بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند

 

فصل سوم ارکان انجمن


ماده 10 : ارکان انجمن عبارتند از :
الف ) مجمع عمومی
ب ) هیئت مدیره
ج ) بازرس یا بازرسان
ماده 11 : مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می‌باشد که به صورت عادی یا فوق‌ العاده تشکیل می‌شود .
1 ـ الف) مجمع عمومی عادی :‌
ماده 12:مجمع عمومی با رعایت تشریفات مندرج در این اساسنامه، سالی یکبار در نیمه دوم هر سال تشکیل خواهد شد .برای رسمیت جلسه، حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای رسمی جهت تصویب‌هر موضوعی لازم بوده و رای موافق اکثریت اعضاء ضرورت دارد.در صورتی‌که در دعوت نخست، تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت .
ماده 13 : وظایف مجمع عمومی عادی :‌
1 ) انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
2 ) استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
3 ) تعیین خطی مشی کلی انجمن برای سال آتی
4 ) بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره
5 ) تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب تراز نامه و بودجه انجمن
6 ) تعیین روزنامه جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن
ماده 14 ـ مجمع عمومی فوق العاده :
مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ضوابط مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
1 ) با در خواست هیئت مدیره ،بازرس یا بازرسان
2 ) با درخواست یک سوم از اعضاء انجمن
تبصره 1: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده وحداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .
تبصره 2:مجمع عمومی فوق العاده، جهت رسمیت یافتن، همان شرایط مجمع عمومی را خواهد داشت .
تبصره 3:تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با‌حداقل دو سوم آراء موافق از‌تعداد‌حاضر درجلسه‌معتبر خواهد بود .
ماده 15: وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
1 ) تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
2 ) بررسی و تصویب انحلال انجمن
3 ) عزل هیئت مدیره
تبصره : عزل هیئت مدیره باید با اطلاع کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشگاه و تائید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در دستور کار مجمع قرار گیرد .
ماده 16:ارکان مجمع :
مجمع عمومی توسط هیئت رئیسهای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود .
تبصره :اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.
ماده 17:
هیئت مدیره انجمن :

1/17 :اعضای اصلی هیئت رئیسه أی مرکب از هفت نفر است که در جلسة مجمع عادی از میان اعضای اصلی انجمن و با رای مخفی برای مدت دو سال انتخاب می شوند. جلسه مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره، اعضاء علی‌البدل و بازرس‌(بازرسان) فقط با حضور نماینده تام‌الاختیار کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشگاه، رسمیت می یابد.
تبصره1: انتخاب مجدد هیئت‌ مدیره در دوره های بعد بلامانع بوده و هیئت‌ مدیره موظف است حداکثر 45 روز قبل از پایان تصدی خود انتخابات هیئت مدیره جدید را برگزار کرده و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه اعلام دارد .
تبصره2: علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره، سه نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل برگزیده خواهند شد تا در صورت کناره گیری، عزل، غیبت غیر موجه ویا فوت یکی از اعضاء قبل از انقضای دوره هیئت مدیره، جانشین وی گردد اولویت با عضو علی البدلی خواهد بود که بالا ترین آراء را کسب کند. حضور اعضای مذکور در جلسات هیئت مدیره به عنوان مشاوریا ناظر بدون حق رای بلا مانع است.
تبصره3:جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراه معتبر خواهد بود .
تبصره4: اعضای هیئت مدیره حداثر یک هفته بعد از انتخاب با تایید کمیسیون مرکزی تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس (دبیر انجمن) و یک نفر خزانه دار را انتخاب خواهند نمود .
حدود اختیارات آنها طبق ماده 18 این اساسنامه خواهد بود.
تبصره5: هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حد اقل دو ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن و تشکیل جلسه حداقل سه روز خواهد بود.
تبصره6:شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت‌هر یک از اعضاء بدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .
2/17 :اعضای هیئت مدیره بصورت افتخاری انجام وظیفه خواهند کرد .
3/17 :رئیس در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به او تفویض شده نماینده هیئت مدیره بوده و از طرف این هیئت حق امضاء خواهد داشت.
ماده 18: وظایف و اختیارات هیئت مدیره :
هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می‌باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول انجمن، رسیدگی و ثبت و نگهداری حسابهای انجمن پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب در یکی از بانکها ، انجام تشریفات قانونی‌ تعقیب جریانات قضایی، و‌ مالیات درکلیه‌ مراحل قانونی تعیین حکم و‌وکیل و عزل آن، قطع و افصیل دعاوی انجمن ازطریق سازش ها و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر .
هیئت مدیره می نوانند هر اقدام یا معامله ای را که ضروری بدانند در مورد خرید، تملک، نقل وانتقال اموال غیر منقول ، تبدیل به احسن یا رهن گذاری، فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی و تایید کمیسیون مرکزی می باشد را به نام انجمن انجام دهد.
تبصره1: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع انجمن و مفاد این اساسنامه را دارا می باشد .
تبصره2:کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار ممهور به مهر انجمن خواهد بود. و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره دارای اعتبار است .
تبصره3:هیئت مدیره بر پایه مفاد این اساسنامه، درباره شرایط عضویت، نسبت به پذیرش داوطلبان واجد شرایط اقدام می کند.
تبصره4:تا انتخاب هیئت مدیره، مسئولیت انطباق وضعیت متقاضیان عضویت در انجمن با مفاد اساسنامه، به عهده هیئت موسس است .
تبصره5:هیئت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط خود، در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه کمیته های تخصصی تشکیل می دهد .
تبصره6: آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تائید کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره7: تصمیمات متخده در کمیته ها پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجرا است.
ج )بازرسان:
ماده 19:مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و دو نفر را به عنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود .
تبصره:انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلا مانع است.
ماده 20: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
1)بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .
2)مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی وتهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3) گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .
ماده 21: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط به وسیله هیئت مدیره انجمن باید جهت بررسی در دست بازرس (بازرسان) قرار گیرد.


فصل چهارم بودجه و مواد متفرقه

ماده 22: بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات،هبه و موقوفات، ما ترک مورد وصیت و نیز از محل عضویت اعضاء و کمکهای دانشگاه آزاد اسلامی تامین می‌شود.
ماده 23: درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه خواهد شد .
تبصره1: کلیه دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی و نمایندگان کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی، ادبی و هنری دانشگاه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .
تبصره2: سال مالی انجمن منطبق با سال هجری شمسی بوده و همواره از اول مهر ماه تا پایان شهریور ماه سال بعد خواهد بود .
تبصره3:کلیه وجوه مازاد بر هزینه های انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن واحد نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد .
تبصره4: هیئت مدیره انجمن موظف است میزان کمکهای نقدی، منقول، غیر منقول و خدمات دریافتی از واحد دانشگاهی خود را هر شش ماه یکبار به اطلاع کمیسیون مرکزی برساند
ماده 24:کلیه مدارک رسمی انجمن اعم از پرونده ها و مدارک رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود. امکانات رسمی انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.بدیهی است هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر انجمن، مسئولیت قانونی دارد.
تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده25: هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضای هیئت مدیره در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی رسیده باشد .
تبصره: محل انجمن و اقامتگاه اعضاء هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود .
ماده26: انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و استفاده خواهد شد .
ماده27: انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از سازمان مرکزی ( معاونت پژوهشی) و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می‌شود .
ماده28: با توجه به اینکه انجمن ماهیتاً غیر تجاری می‌باشد نمی‌تواند اعمال تجاری انجام دهد
تبصره: کلیه فعالیت های علمی و فرهنگی در راستای موضوع انجمن که درآمد زا باشد، پس از اخذ مجوز از کمیسیون مرکزی از شمول ماده28 مستثتی خواهند بود.
ماده29: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه أی انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاک به دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نماید . هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال دارد .
ماده30: در صورت لزوم، تفسیر کلیه مواد و تبصره های این اساسنامه، به عهده کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی است.
ماده31: این اساسنامه (انجمن های علمی، ادبی وهنری ) در 31 ماده و 27 تبصره در جلسه مورخ 12/2/79 کمیسیون مرکزی انجمن های علمی به تصویب رسید .

 
آخرین به‌روزرسانی سه‌شنبه 03 دی 1387 16:07